نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات منتهی به 1400/02/23 1400/02/27
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات منتهی به 1400/01/23 1400/01/28
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات منتهی به 1399/12/23 1399/12/25
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات نه ماهه منتهی 99/11/23 1399/12/20
صورتهای مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به23 بهمن ماه 99 حسابرسی نشده 1399/12/20
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات منتهی به 1399/09/23 1399/12/12
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات منتهی به 1399/11/23 1399/12/02
افشای پرتفوی ماهانه صندوق توسعه صادرات منتهی به دی ماه 1399 1399/11/01
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات شش ماهه منتهی 99/08/23 1399/10/09
صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به23 آبان ماه 99 حسابرسی شده 1399/10/09
صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به23 آبان ماه 99 حسابرسی نشده 1399/09/19
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات شش ماهه منتهی 99/08/23 1399/09/19
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات منتهی به 1399/08/23 1399/09/03
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات منتهی به 1399/07/23 1399/08/03
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات منتهی به 1399/06/23 1399/07/02
گزارش عملکرد منتهی به 23 مرداد ماه 1399 1399/06/23
صورتهای مالی منتهی به 23 مرداد ماه 1399 حسابرسی نشده 1399/06/23
چاپ آگهی مجمع مورخ 1399/04/17-تغییرات هزینه نرم افزار و تعیین حق الزحمه حسابرس و تعیین کارمزد متولی صندوق 1399/06/15
افشای پرتفو صندوق توسعه صادرات منتهی به99.05.23 1399/06/02
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات منتهی به 1399/04/23 1399/04/29
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات سال مالی منتهی 99/02/23 1399/04/10
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات سال مالی منتهی 1399/02/23حسابرسی شده 1399/04/10
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات سال مالی منتهی 99/02/23 1399/03/25
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات سال مالی منتهی 1399/02/23حسابرسی نشده 1399/03/25
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات منتهی به 1399/03/23 1399/03/24
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات منتهی به 1399/02/23 1399/02/31
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات منتهی به 1399/01/23 1399/01/30
افشاي ماهانه پرتفوي منتهي به 23 اسفند 98 1398/12/25
گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به 1398/11/23 1398/12/21
صورت های مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به 1398/11/23 1398/12/21
افشاي ماهانه پرتفوي منتهي به 23 بهمن 98 1398/11/29
افشاي ماهانه پرتفوي منتهي به 23 دی 98 1398/10/29
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 98.08.23 1398/10/02
صورت های مالی دوره مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 98.08.23 1398/10/02
افشاي ماهانه پرتفوي منتهي به 23 آذر 98 1398/10/01
گزارش عملکرد دوره مالی 6ماهه منتهی 98/08/23 1398/09/12
صورتهاي مالي دوره مالي6 ماهه منتهي به 1398/08/23 حسابرسی نشده 1398/09/12
افشاي ماهانه پرتفوي منتهي به 23 آبان 98 1398/08/28
افشاي ماهانه پرتفوي منتهي به 23 مهر 98 1398/07/29
افشاي ماهانه پرتفوي منتهي به 23 شهریور98 1398/06/27
گزارش عملکرد دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1398/05/23 1398/06/17
صورت های مالی دوره مالی 3 ماهه منتهی به حسابرسی نشده1398/05/23 1398/06/17
افشاي ماهانه پرتفوي منتهي به 23 مرداد 98 1398/05/27
اصلاحیه صورتهای مالی صندوق توسعه صاردات منتهی به سال مالی 13980223 1398/04/31
افشاي ماهانه پرتفوي منتهي به 23 تیر 98 1398/04/29
گزارش عملکردسال مالی منتهی به 980223 1398/04/15
صورتهای مالی سال مالی منتهی به حسابرسی شده 980223 1398/04/15
افشای پرتفوی ماهانه 98.03.23 1398/03/29
گزارش عملکردسال مالی 13980223 1398/03/25
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 13980223 حسابرسی نشده 1398/03/25
افشاي ماهانه پرتفوي منتهي به 23 اردیبهشت ماه 98 1398/02/30
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/01/23 1398/01/28
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/12/23 1397/12/28
گزارش عملکرد دوره مالی 9ماهه منتهی 97/11/23 1397/12/20
صورتهای مالی دوره مالی 9ماهه منتهی 97/11/23 1397/12/20
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/11/23 1397/12/01
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/10/23 1397/11/01
صورت مالی دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1397/08/23حسابرسی شده 1397/10/01
گزارش عملکرد دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1397/08/23 حسابرسی شده 1397/10/01
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/09/23 1397/10/01
صورت مالی دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1397/08/23حسابرسی نشده 1397/09/21
گزارش عملکرد دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1397/08/23 حسابرسی نشده 1397/09/21
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/08/23 1397/08/28
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/07/23 1397/08/02
گزارش صورت وضعیت پرتفوی شهریور1397 1397/07/01
صورتهای مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 1397/05/23 1397/06/18
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 1397/05/23 1397/06/18
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/05/23 1397/05/30
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/04/23 1397/04/31
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/02/23حسابرسی شده 1397/04/16
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1397/02/23حسابرسی شده 1397/04/16
اصلاحیه صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/02/23حسابرسی شده 1397/04/16
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/03/23 1397/03/29
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/02/23 حسابرسی نشده 1397/03/23
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1397/02/23حسابرسی نشده 1397/03/23
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 97/02/23 1397/03/01
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 97/01/23 1397/02/02
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 96/12/23 1397/01/06
صورتهای مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به 96/11/23 1396/12/16
گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به 96/11/23 1396/12/16
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1396/11/23 1396/12/09
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه منتهی به 96/10/30 1396/11/09
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه منتهی به 96/09/30 1396/10/20
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 96/08/23حسابرسی شده 1396/10/02
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 96/08/23 حسابرسی شده 1396/10/02
صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 96/08/23 1396/09/26
گزارش عملکرد حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 96/08/23 1396/09/26
صورت مالی سه ماهه منتهی به 96/05/23 1396/06/07
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 96/05/23 1396/06/07
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 23 اردیبهشت 1396حسابرسی شده 1396/04/10
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 23 اردیبهشت 1396حسابرسی شده 1396/04/10
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 23 اردیبهشت 1396حسابرسی نشده 1396/03/20
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 23 اردیبهشت 1396حسابرسی نشده 1396/03/20
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 23 بهمن 1395 1395/12/14
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 23 بهمن 1395 1395/12/14
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 23/08/1395حسابرسی شده 1395/10/05
گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره شش ماهه منتهی به23/8/1395 1395/10/05
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 23/08/1395حسابرسی نشده 1395/09/24
گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره شش ماهه منتهی به23/8/1395 1395/09/24
گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره شش ماهه منتهی به 24/8/1395 1395/09/13
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 24/08/1395حسابرسی نشده 1395/09/13
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 24 مرداد 1395 1395/06/08
گزارش عملکرد صندوق مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به 24/05/1395 1395/06/07
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 23/02/1395 حسابرسی شده 1395/03/29
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 23/02/95 حسابرسی شده 1395/03/29
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 23/02/95 حسابرسی نشده 1395/03/19
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 23/02/1395 حسابرسی نشده 1395/03/19
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 24 بهمن 94 1394/12/22
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 24 بهمن 1394 1394/12/22
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 24/8/1394 1394/10/13
گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره شش ماهه منتهی به 24/8/1394 1394/10/13
گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره شش ماهه منتهی به 24/8/1394 1394/09/14
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 24/8/1394 1394/09/14
گزارش عملکرد صندوق دوره سه ماهه مالی منتهی به 24/05/1394 1394/06/09
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 24/05/1394 1394/06/09
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 23/02/1394 حسابرسی شده 1394/04/06
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 23/02/94 حسابرسی شده 1394/04/06
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 23/02/94 حسابرسی نشده 1394/03/18
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 23/02/1394 حسابرسی نشده 1394/03/04
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 24 بهمن 93 1393/12/10
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 24 بهمن 1393 1393/12/10
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 24/8/1393 1393/10/13
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 24/8/1393 1393/10/13
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 24 مرداد ماه1393 1393/06/18
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 24 مرداد 1393 1393/06/18
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 23/02/93 1393/04/09
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 23/02/1393 حسابرسی شده 1393/04/09
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 24 بهمن 92 1392/12/21
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 24 بهمن 92 1392/12/21
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 24/8/1392 1392/10/11
صورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 24/8/1392 1392/10/11
اصلاح گزارش حسابرس در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 23/02/1392 حسابرسی شده 1392/06/23
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 24 مرداد 1392 1392/06/20
گزارش عملکرد صندوق دوره سه ماهه مالی منتهی به 24/05/1392 1392/06/20
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 23/02/1392 حسابرسی شده 1392/04/09
گزارش عملکرد صندوق دوره مالی منتهی به 23/02/1392 1392/04/08
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 24 بهمن 1391 1391/12/28
گزارش عملکرد صندوق دوره مالی منتهی به 24/11/1391 1391/12/28
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 24/8/1391 1391/10/11
صورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 24/8/1391 1391/10/11
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 24 مرداد 1391 1391/07/15
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 24 مرداد 1391 1391/07/15
صورت های مالی سال مالی منتهی به 23/02/1391 1391/04/03
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 23/02/91 1391/04/03
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 24 بهمن 90 1390/12/21
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 24 بهمن 90 1390/12/21
گزارش عملکرد صندوق به مجمع مربوط به دوره شش ماهه منتهی به 24 آبان 90 1390/10/12
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 24 آبان 1390 1390/10/10
گزارش عملکرد صندوق به مجمع مربوط به دوره سه ماهه منتهی به 24/05/1390 1390/06/22
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 24/05/1390 1390/06/22