نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تاییدیه سازمان در خصوص تغییر مدیران سرمایه گذاری 1400/02/27
صورتجلسه صندوق توسعه صادرات تغییر رکن مدیرصندوق مجمع99/12/12 1400/01/15
صورتجلسه صندوق توسعه صادرات تمدید فعالیت مجمع99/10/29 1400/01/15
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/12/12 ساعت 14:30 1399/12/16
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/12/12 ساعت 14:00 1399/12/16
آگهی دعوت به مجمع تمدید فعالیت صندوق ، مجمع مورخ 1399/12/12 1399/12/10
آگهی دعوت به مجمع تغییر رکن مدیر صندوق و محل اقامت صندوق مورخ 1399/12/12 1399/12/10
آگهی روزنامه مجمع مورخ1399/10/29 تعیین کارمزد متولی(200-300) میلیون ریال و تعیین کارمزد حسابرس به مبلغ 170 میلیون ریال 1399/12/06
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/29 مبنی بر تعیین کارمزد متولی و تعیین حق الزحمه حسابرس 1399/12/03
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/29 مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق از(( موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین )) به(( موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور)) 1399/12/03
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/10/29ساعت12:15 1399/10/29
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/10/29ساعت12:00 1399/10/29
آگهی دعوت به مجمع تغییرهزینه متولی99/10/29 1399/10/17
آگهی دعوت به مجمع تغییر متولی99/10/29 1399/10/17
چاپ آگهی روزنامه تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ1399/10/30 1399/10/06
ثبت آگهی روزنامه مجمع 1399/04/17 صندوق توسعه صادرات تصویب صورتهای مالی 1399/09/17
اصلاحیه صورتجلسه مجمع تمدیددوره فعالیت صندوق توسعه صادرات مجمع مورخ1399/05/14 1399/07/09
چاپ آگهی مجمع مورخ 1399/04/17-تغییرات هزینه نرم افزار و تعیین حق الزحمه حسابرس و تعیین کارمزد متولی صندوق 1399/06/25
صورتجلسه تغییر هزینه های نرم افزار و تصمیم گیری درخصوص اصلاح جدول ترکیب دارایی های امیدنامه و تعیین کارمزدمتولی وحسابرس 1399/06/03
صورتجلسه تغییر هزینه های نرم افزار و تصمیم گیری درخصوص اصلاح جدول ترکیب دارایی های امیدنامه و تعیین کارمزدمتولی وحسابرس 1399/06/02
صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق توسعه صادرات در مورخ 1399/04/17 1399/06/01
صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی توسعه صادرات در مورخه 1399/04/17 1399/05/28
لیست اسامی حاضرین در مجمع تمدید فعالیت مورخ1399/05/14 1399/05/14
آگهی دعوت به مجمع تمدید فعالیت صندوق در تاریخ 99/05/14 1399/05/08
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ1399/04/17 1399/04/17
آگهی دعوت به مجمع صندوق تغییر هزینه های نرم افزار در تاریخ 99/04/17 1399/04/04
آگهی دعوت به مجمع صندوق تصویب صورتهای مالی در تاریخ 99/04/17 1399/04/04
چاپ آگهی روزنامه تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ1399/05/15 1399/02/02
آگهی روزنامه تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1398/02/23 1398/10/25
آگهی روزنامه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق توسعه صادرات 1398/10/17
آگهی روزنامه مجمع مورخ 1398/07/30 - تغییر کارمزد حسابرس و تغییر در جدول ترکیب داراییها 1398/08/21
مجمع مورخ1398/07/30 به همراه تاییدیه سازمان مبنی بر تغییر هزینه حسابرس و اصلاح جدول ترکیب داراییهای صندوق 1398/08/20
مجمع مورخ 1398/07/30 به همراه تاییدیه سازمان مبنی بر تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ 1399/05/15 1398/08/20
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 980730 1398/07/30
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات در تاریخ 1398/07/30 1398/07/20
آگهی روزنامه مربوط به تمدید فعالیت صندوق توسعه صادرات مجمع مورخ 1398/02/21 1398/07/20
صورتجلسه مورخ98.05.15 تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق توسعه صادرات 1398/06/10
آگهی روزنامه رسمی،تغییر حداقل واحد سرمایه گذاری بر اساس ماده 22 اساسنامه،به یک واحد 1398/05/15
صورتجلسه مجمع مورخ 98.04.26 مبنی بر تصویب صورتهای مالی،تغییر متولی و انتخاب حسابرس و روزنامه رسمی 1398/05/13
لیست حاضرین در مجمع صندوق 980426 1398/04/26
چاپ آگهی مجمع مورخ1398/03/20 هزینه نرم افزر 1398/04/19
دعوت به مجمع مورخ1398/04/26 تصویب صورتهای مالی وسایرموارد 1398/04/16
دعوت به مجمع مورخ13980221 1398/04/15
اسامی حاضرین مجمع مورخ13980221 1398/04/15
صورتجلسه مجمع مورخ 980320 1398/04/15
لیست حاضرین در مجمع صندوق 980320 1398/03/20
صورتجلسه تمدید صندوق توسعه صادرات 1398/03/19
دعوت به مجمع 980320 1398/03/13
چاپ اگهی تغییرات امیدنامه مجمع 980202 1398/03/13
صورتجلسه مجمع مورخ 980202 اصلاح تغییر حداقل واحدهر سرمایه گذاری 1398/02/17
صورتجلسه مجمع مورخ 980202تغییرات امیدنامه 1398/02/17
لیست حاضرین مجمع 980202 1398/02/02
دعوت به مجمع13980202 1398/01/21
چاپ اگهی تغییرات امضا مجاز 1397/09/27
صورتجلسه تعیین امضا مجاز 1397/07/30
چاپ اگهی 13970425 تصویب صورتهای مالی و تمدیدحسابرس 1397/07/29
صورتجلسه مجمع مورخ 13970425تصویب صورت مالی 1397/05/09
اسامی حاضرین مجمع تمدید حسابرس تاریخ970425 1397/04/26
اسامی حاضرین مجمع تصویب صورت مالی تاریخ970425 1397/04/25
چاپ اگهی روزنامه مجمع مورخ 961005 1397/01/28
صورتجلسه مجمع مورخ 13961005 اصلاح بند امیدنامه 1396/10/30
چاپ روزنامه صورتجلسه مجمع مورخ 13961005 1396/10/30
صورتجلسه مجمع مورخ 13961005مفاد اساسنامه 1396/10/27
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 13961005 1396/10/05
چاپ روزنامه تصویب صورتهای مالی 960223 1396/07/16
چاپ روزنامه تغییرات هزینه های نرم افزار صندوق مجمع مورخ960604 1396/07/04
صورتجلسه مجمع مورخ13960604مبنی بر تغییر هزینه های نرم افزار صندوق 1396/07/03
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 960604 1396/06/05
صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی و نامه سازمان مورخ960501 1396/05/23
چاپ روزنامه مجمع 951217 تغییر اساسنامه و مدیر ثبت 1396/05/21
اسامی حاضرین در مجمع عمومی 1396/05/01
اگهی روزنامه مجمع 951217 1396/04/20
نامه سازمان تصویب امیدنامه جدید مجمع مورخ 951217 1396/04/04
نامه سازمان مجمع صاحبان امضا مجاز 1396/04/04
صورت جلسه مجمع مورخ 17/12/1395 1396/03/31
چاپ اسامی امضا مجاز صندوق در روزنامه 1396/02/30
صورتجلسه مجمع صاحبان امضا مجاز 1396/01/20
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 13951217 1395/12/17
مجوز سازمان بورس 1395/09/15
صورتجلسه تغییر ادرس 1395/09/15
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 13950818 1395/08/22
صورت جلسه مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 23/02/95 1395/04/21
صورت جلسه مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 23/02/95 1395/04/13
اسامی حاضرین مجمع صندوق توسعه صادرات 1395/04/06
صورتجلسه تمدید فعالیت صندوق 1395/02/22
صورتجلسه تمدید فعالیت صندوق 1395/02/18
صورتجلسه مجمع صاحبان امضای مجاز 1394/12/18
صورتجلسه تمدید فعالیت صندوق 1394/09/07
صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد متولی و حسابرس صندوق 1394/07/06
صورت جلسه مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 23/02/94 تغییر متولی و حسابرس صندوق 1394/06/23
آگهی روزنامه صندوق 1393/07/30
صورتجلسه مجمع امکان معاملات آتی سهام و افزایش حق الزحمه حسابرس 1393/07/06
صورت جلسه مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 93/02/23 1393/07/06
صورتجلسه مجمع سقف کارمزد متولی صندوق 1393/04/31
صورتجلسه مجمع تغییر متولی صندوق 1393/04/31
آگهی روزنامه صندوق 1393/04/31
صورت جلسه مجمع تصویب صورتهای مالی 1392/07/27
صورتجلسه مجمع صاحبان امضای مجاز 1392/07/27
صورت جلسه مجمع سالیانه 08/05/1391 1391/06/01
صورت جلسه مجمع موسس 16/01/1390 1390/06/22