نصب همراه صندوق fundMobileApp

رتبه اول صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک

براساس گزارش مدیریت فناوری بورس ایران ، صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک ، تحت مدیریت کارگزاری بانک توسعه صادرات ، موفق شد با کسب 84/5% بازدهی در یک ماهه منتهی به تاریخ22/08/97،رتبه اول را دربین بیش از ١٠صندوق مختلط فعال در بورس اوراق بهادار ، کسب کند.

منبع fipiran.com