نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی نزدیک به ١٠٠درصددر یک سال اخیر در بین صندوق های فعال در بورس اوراق بهادار

براساس گزارش مدیریت فناوری بورس ایران ، صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات، تحت مدیریت کارگزاری بانک توسعه صادرات ، موفق شد با کسب ٩٩/٥٣% بازدهی در یک ساله منتهی به تاریخ٩٥/٠٩/٢٩،را دربین بیش از ١٠٠صندوق فعال در بورس اوراق بهادار ، کسب کند.
منبع fipiran.com