نصب همراه صندوق fundMobileApp

تحلیل یک کارگزار از اثر کوتاه و میان مدت پیروزی ترامپ بر بورس ایران

این کارگزار بورس افزود: به نظر میرسد در ادامه با کمرنگ شدن تاثیرات روانی و تضعیف شاخص دلار در مقابل دیگر ارزها، شاهد رشد مقطعی قیمت های جهانی باشیم که در نتیجه آن، بازارها به مدار طبیعی برخواهند گشت اما در بلندمدت باید ببینیم عملکرد  رئیس جمهور جدید آمریکا تا چه حد با شعارهای انتخاباتی همخوانی دارد.
علوی خاطر نشان کرد: نکته بعدی این است که با توجه به عدم شناخت کافی و نبود سابقه اجرایی از عملکرد ترامپ، باید دید رفتارهای عملی و سیاست های اجرایی وی با چه واکنش هایی مخصوصا" در داخل کشور همراه خواهد بود.