نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 كارگزاري بانک توسعه صادرات 500 %50.00
2 گروه راهبران اقتصادی آرمان 500 %50.00