نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 203,755 87.15 1,061,504 90.69 929,367 98.21 862,968 96.26
اوراق مشارکت 12,392 5.3 36,382 3.11 0 0 0 0
سپرده بانکی 14,360 6.14 55,958 4.78 5,320 0.56 2,459 0.27
وجه نقد 81 0.03 200 0.02 200 0.02 200 0.02
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 3,214 1.37 16,414 1.4 11,441 1.21 30,848 3.44
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 81,464 34.84 212,659 18.17 193,990 20.5 185,194 20.66