بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 115,351 91.82 96,760 94.69 103,527 95.83 114,498 96.23
اوراق مشارکت 6,544 5.21 479 0.47 57 0.05 0 0
سپرده بانکی 1,866 1.49 1,463 1.43 979 0.91 1,112 0.93
وجه نقد 67 0.05 100 0.1 100 0.09 100 0.08
سایر دارایی ها 1,793 1.43 3,384 3.31 3,369 3.12 3,275 2.75
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 65,977 52.52 43,646 42.71 46,196 42.76 49,296 41.43