بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 115,865 91.77 86,798 87.23 95,790 95.54 89,505 92.25
اوراق مشارکت 6,726 5.33 3,344 3.36 1,080 1.08 274 0.28
سپرده بانکی 1,865 1.48 7,052 7.09 613 0.61 1,781 1.84
وجه نقد 66 0.05 100 0.1 100 0.1 100 0.1
سایر دارایی ها 1,737 1.38 2,209 2.22 2,677 2.67 5,360 5.52
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 66,612 52.76 36,508 36.69 43,635 43.52 41,247 42.51