نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 221,138 88.22 837,132 98.59 736,644 98.26 710,860 98.88
اوراق مشارکت 12,044 4.8 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 14,027 5.6 2,375 0.28 3,189 0.43 335 0.05
وجه نقد 85 0.03 197 0.02 193 0.03 200 0.03
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 3,368 1.34 9,373 1.1 9,684 1.29 7,536 1.05
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 84,119 33.56 178,627 21.04 160,637 21.43 162,161 22.56