صورتهای مالی
توضیحات فایل تاریخ درج در تارنما
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 23 اردیبهشت 1396حسابرسی نشده صورت مالی96.02.23.pdf ٢٠/٠٣/١٣٩٦
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 23 اردیبهشت 1396حسابرسی نشده گزارش عملکرد96.02.23.pdf ٢٠/٠٣/١٣٩٦
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 23 بهمن 1395 گزارش عملکرد95.11.23.pdf ١٤/١٢/١٣٩٥
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 23 بهمن 1395 ss.pdf ١٤/١٢/١٣٩٥
گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره شش ماهه منتهی به23/8/1395 amalkard6.pdf ٠٥/١٠/١٣٩٥
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 23/08/1395حسابرسی شده soorat mali6.pdf ٠٥/١٠/١٣٩٥
گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره شش ماهه منتهی به23/8/1395 عملکرد1.pdf ٢٤/٠٩/١٣٩٥
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 23/08/1395حسابرسی نشده 1صورت مالی.pdf ٢٤/٠٩/١٣٩٥
گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره شش ماهه منتهی به 24/8/1395 عملکرد95.8.24.pdf ١٣/٠٩/١٣٩٥
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 24/08/1395حسابرسی نشده 95.8.24.pdf ١٣/٠٩/١٣٩٥
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 24 مرداد 1395 صورت مالی.pdf ٠٨/٠٦/١٣٩٥
گزارش عملکرد صندوق مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به 24/05/1395 Amalkard.pdf ٠٨/٠٦/١٣٩٥
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 23/02/95 حسابرسی شده ggh.pdf ٢٩/٠٣/١٣٩٥
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 23/02/1395 حسابرسی شده ssh.pdf ٢٩/٠٣/١٣٩٥
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 23/02/95 حسابرسی نشده 56.pdf ١٩/٠٣/١٣٩٥
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 23/02/1395 حسابرسی نشده 55.pdf ١٩/٠٣/١٣٩٥
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 24 بهمن 94 Go12.pdf ٢٢/١٢/١٣٩٤
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 24 بهمن 1394 sm12.pdf ٢٢/١٢/١٣٩٤
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 24/8/1394 SORAT.pdf ١٣/١٠/١٣٩٤
گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره شش ماهه منتهی به 24/8/1394 GOZARESH.pdf ١٣/١٠/١٣٩٤
گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره شش ماهه منتهی به 24/8/1394 ghIMG_0002.pdf ١٤/٠٩/١٣٩٤
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 24/8/1394 soIMG.pdf ١٤/٠٩/١٣٩٤
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 24/05/1394 malii.pdf ٠٩/٠٦/١٣٩٤
گزارش عملکرد صندوق دوره سه ماهه مالی منتهی به 24/05/1394 IMG_0001.pdf ٠٩/٠٦/١٣٩٤
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 23/02/94 حسابرسی شده Gamalkaard.pdf ٠٦/٠٤/١٣٩٤
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 23/02/1394 حسابرسی شده maliii.pdf ٠٦/٠٤/١٣٩٤
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 23/02/94 حسابرسی نشده Gamalkard.pdf ١٨/٠٣/١٣٩٤
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 23/02/1394 حسابرسی نشده sott.pdf ٠٤/٠٣/١٣٩٤
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 24 بهمن 1393 IMG-j.pdf ١٠/١٢/١٣٩٣
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 24 بهمن 93 gozaresh3.pdf ١٠/١٢/١٣٩٣
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 24/8/1393 mali.pdf ١٣/١٠/١٣٩٣
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 24/8/1393 amgozaresh.pdf ١٣/١٠/١٣٩٣
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 24 مرداد ماه1393 IMG.pdf ١٨/٠٦/١٣٩٣
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 24 مرداد 1393 IMG_0002.pdf ١٨/٠٦/١٣٩٣
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 23/02/93 g ozaresh.pdf ٠٩/٠٤/١٣٩٣
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 23/02/1393 حسابرسی شده sorat mali.pdf ٠٩/٠٤/١٣٩٣
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 24 بهمن 92 soorat3.pdf ٢١/١٢/١٣٩٢
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 24 بهمن 92 amalkard.pdf ٢١/١٢/١٣٩٢
صورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 24/8/1392 گزارش حسابرس.pdf ١١/١٠/١٣٩٢
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 24/8/1392 عملکرد.pdf ١١/١٠/١٣٩٢
اصلاح گزارش حسابرس در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 23/02/1392 حسابرسی شده gozaresh sourat mali.pdf ٢٣/٠٦/١٣٩٢
گزارش عملکرد صندوق دوره سه ماهه مالی منتهی به 24/05/1392 gozaresh1.pdf ٢٠/٠٦/١٣٩٢
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 24 مرداد 1392 sm.pdf ٢٠/٠٦/١٣٩٢
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 23/02/1392 حسابرسی شده h.pdf ٠٩/٠٤/١٣٩٢
گزارش عملکرد صندوق دوره مالی منتهی به 23/02/1392 g.pdf ٠٨/٠٤/١٣٩٢
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 24 بهمن 1391 24-11-91.pdf ٢٨/١٢/١٣٩١
گزارش عملکرد صندوق دوره مالی منتهی به 24/11/1391 sourat amalkard.pdf ٢٨/١٢/١٣٩١
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 24/8/1391 24-8-91.pdf ١١/١٠/١٣٩١
صورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 24/8/1391 tose saderat.pdf ١١/١٠/١٣٩١
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 24 مرداد 1391 Gozaresh amalkard.pdf ١٥/٠٧/١٣٩١
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 24 مرداد 1391 sooratmali.pdf ١٥/٠٧/١٣٩١
صورت های مالی سال مالی منتهی به 23/02/1391 gozaresh.pdf ٠٣/٠٤/١٣٩١
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 23/02/91 gozaresh2.pdf ٠٣/٠٤/١٣٩١
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 24 بهمن 90 2.pdf ٢١/١٢/١٣٩٠
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 24 بهمن 90 1.pdf ٢١/١٢/١٣٩٠
گزارش عملکرد صندوق به مجمع مربوط به دوره شش ماهه منتهی به 24 آبان 90 report.pdf ١٢/١٠/١٣٩٠
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 24 آبان 1390 sandogh.pdf ١٠/١٠/١٣٩٠
گزارش عملکرد صندوق به مجمع مربوط به دوره سه ماهه منتهی به 24/05/1390 gozaresh.pdf ٢٢/٠٦/١٣٩٠
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 24/05/1390 soorat mali.pdf ٢٢/٠٦/١٣٩٠
خلاصه ترازنامه دوره های قبل :
تاریخ وجوه نقد سرمایه گذاری در سهام سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار تسهیلات دریافتی مجموع بدهیها خالص ارزش دارائیها