مجامع صندوق
توضیحات فایل تاریخ درج در تارنما
نامه سازمان تصویب امیدنامه جدید مجمع مورخ 951217 نامه سازمان.pdf ٠٤/٠٤/١٣٩٦
نامه سازمان مجمع صاحبان امضا مجاز نامه.pdf ٠٤/٠٤/١٣٩٦
صورت جلسه مجمع مورخ 17/12/1395 مجمع95.12.17.pdf ٣١/٠٣/١٣٩٦
صورتجلسه مجمع صاحبان امضا مجاز صورتجلسه.pdf ٠٣/٠٢/١٣٩٦
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 13951217 اسامی حاضرین مجمع 951217.pdf ١٧/١٢/١٣٩٥
مجوز سازمان بورس توسعه صادرات نامه.pdf ١٥/٠٩/١٣٩٥
صورتجلسه تغییر ادرس توسعه صادرات.pdf ١٥/٠٩/١٣٩٥
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 13950818 اسامی حاضرین مجمع 950818.pdf ٢٢/٠٨/١٣٩٥
صورت جلسه مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 23/02/95 tasvib.pdf ٢١/٠٤/١٣٩٥
صورت جلسه مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 23/02/95 jalaseh majmaa.pdf ١٣/٠٤/١٣٩٥
اسامی حاضرین مجمع صندوق توسعه صادرات اسامی حاضرین توسعه صادرات.pdf ٠٦/٠٤/١٣٩٥
صورتجلسه تمدید فعالیت صندوق مجمع.pdf ٢٢/٠٢/١٣٩٥
صورتجلسه تمدید فعالیت صندوق tamdid.pdf ١٨/٠٢/١٣٩٥
صورتجلسه مجمع صاحبان امضای مجاز tose.pdf ١٨/١٢/١٣٩٤
صورتجلسه تمدید فعالیت صندوق تمدید.pdf ٠٧/٠٩/١٣٩٤
صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد متولی و حسابرس صندوق saderat.pdf ٠٦/٠٧/١٣٩٤
صورت جلسه مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 23/02/94 تغییر متولی و حسابرس صندوق tasveb.pdf ٢٣/٠٦/١٣٩٤
آگهی روزنامه صندوق ROZNAME.pdf ٣٠/٠٧/١٣٩٣
صورتجلسه مجمع امکان معاملات آتی سهام و افزایش حق الزحمه حسابرس حق الزحمه.pdf ٠٦/٠٧/١٣٩٣
صورت جلسه مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 23/02/93 صند.pdf ٠٦/٠٧/١٣٩٣
صورتجلسه مجمع سقف کارمزد متولی صندوق سقف.pdf ٣١/٠٤/١٣٩٣
آگهی روزنامه صندوق roozname rasmi.pdf ٣١/٠٤/١٣٩٣
صورتجلسه مجمع تغییر متولی صندوق motavali.pdf ٣١/٠٤/١٣٩٣
صورتجلسه مجمع صاحبان امضای مجاز صورتجلسه هیئت مدیره.pdf ٢٧/٠٧/١٣٩٢
صورت جلسه مجمع تصویب صورتهای مالی صورتجلسه مجمع1.pdf ٢٧/٠٧/١٣٩٢
صورت جلسه مجمع سالیانه 08/05/1391 000.pdf ٠١/٠٦/١٣٩١
صورت جلسه مجمع موسس 16/01/1390 majma.pdf ٢٢/٠٦/١٣٩٠