اهداف صندوق سرمایه گذاری  
هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.
  الزامات سرمایه گذاری  
اين صندوق از نوع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. در طول عمر صندوق، حد نصاب های زیر براساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود:
شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١- سهام و حق‌تقدم منتشره از طرف يك ناشر
    ١-١ پذيرفته شده در بورس تهران حداکثر ١٠% از دارايي هاي صندوق
    ١-٢ پذيرفته شده در فرابورس ايران حداکثر ٥% از دارايي هاي صندوق
٢- سهام و حق‌تقدم طبقه بندي شده در يك صنعت حداکثر ٣٠% از دارايي هاي صندوق
٣- سهام و حق تقدم پذيرفته شده در بازار اول فرابورس حداکثر ٢٠% از دارايي هاي صندوق
٤- سهام و حق تقدم منتشره از طرف يك ناشر حداکثر ٥% از كل سهام و حق تقدم منتشره ناشر