دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز  
ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
١ كارگزاري بانك توسعه صادرات ٥٠٠ ٥٠
٢ گروه راهبران اقتصادي آرمان ٥٠٠ ٥٠