تغييرات اميدنامه و اساسنامه
توضیحات فایل نوع تاریخ درج در تارنما
نامه سازمان تصویب امیدنامه جدید مجمع 951217 سازمان.pdf اميدنامه ٠٤/٠٤/١٣٩٦
تغییر سقف کارمزد متولی صورتجلسه تغییر کارمزد 1متولی.pdf اساسنامه ١٣/١٠/١٣٩٥
تغییر ادرس نامه سازمان توسعه صادرات تغییر ادرس نامه سازمان.pdf اميدنامه ١٣/١٠/١٣٩٥
صورتجلسه تغییرادرس توسعه صادرات توسعه صادرات1.pdf اميدنامه ١٣/١٠/١٣٩٥
صورتجلسه تغییر ادرس توسعه صادرات2.pdf اساسنامه ١٣/١٠/١٣٩٥
تغییر سقف کارمزد متولی صورتجلسه تغییر کارمزد متولی.pdf اميدنامه ١٣/١٠/١٣٩٥
تغییر ادرس نامه سازمان توسعه صادرات تغییر ادرس نامه سازمان1.pdf اساسنامه ١٣/١٠/١٣٩٥
تغییر کارمزد متولی و حسابرس صندوق saderat1.pdf اساسنامه ٠٦/٠٧/١٣٩٤
تغییر متولی و حسابرس صندوق tasveb1.pdf اميدنامه ٢٣/٠٦/١٣٩٤
تغییر متولی صندوق motavali12.pdf اميدنامه ١٦/٠٦/١٣٩٤
تغییر سقف کارمزد متولی صندوق karmozd_110001.pdf اميدنامه ١٦/٠٦/١٣٩٤
اجازه انجام معاملات قراردادهای آتی سهام omid44_0002.pdf اميدنامه ١٦/٠٦/١٣٩٤
مجوز سرمایه گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران sandoogh2.pdf اساسنامه ٢٦/٠٦/١٣٩٢